مجموعه های رصدخانه،دکتر لند تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد
+