بازدید شهردار منطقه یک از پروژه هیومن پارک و دکتر لند

https://iran-fun.ir/wp-content/uploads/2019/06/photo_2018-04-30_14-45-38-768x577.jpg https://iran-fun.ir/wp-content/uploads/2019/06/photo_2018-04-30_14-45-44-768x577.jpg
کلیه مجموعه ها با رعایت پروتکل های بهداشتی باز می باشند
+