تعطیلی کلیه مجموعه های ایران فان

کلیه مجموعه های ایران فان در تاریخ دوشنبه مورخ 96/01/14 و سه شنبه 96/01/15 تعطیل می باشد.